Stipendiemottagare

Allmänna fonden, forskningsunderstöd 2020-2021

Aatsinki Anna-Katariina Raskaudenaikaiset altistukset, suolistomikrobiston sekä äidinmaidon koostumus ja lapsen neuropsykologinen ja aivojen kehitys sekä psykosomaattiset oireet 26000,00
Ahlqvist-Björkroth Sari Interactive ultrasound intervention for pregnant woman with minor depressive symptoms 10000,00
Aija Anette Keskoslapsen ja vanhempien läheisyys ja sen vaikutus lapsen kehitykseen. 12000,00
Alenius Suvi Ennenaikaisen syntymän sosiaaliset vaikutukset 12000,00
Alexandersson Adam Virusinfektioner och immunologisk rekonstitution efter stamcellstransplantation hos barn 6000,00
Anis Nadja Nuorten syömishäiriöiden riskitekijät: liikunta, koulumenestys ja muut mahdolliset altistavat tekijät 10000,00
Awad Shady Somatic Mutations as drivers of Treatment Resistance and Progression of Chronic Myeloid Leukemia 12000,00
Blomqvist Carl Bröstcancer och motion. Effekten av motion på psykiska coping-mekanismer och hälsotillstånd hos kvinnor med bröstcancer. SOC, "sense of coherence" som en prediktiv faktor för livskvalitet och prognos. 20000,00
Ekholm Eeva The role of the placenta in mediating maternal stress to the infant- the FinnBrain Birth cohort study 15000,00
Engberg Elina Vanhemman mielenterveyden ja koherenssin tunteen yhteydet lapsen ylipainoon, liikkumiseen ja ruutuaikaan 30000,00
Eriksson Johan Ett friskt åldrande ur ett livscykelperspektiv - hur påverkas detta av stress under olika skeden i livet? 30000,00
Fellman Vineta Optimal kognitiv utveckling för prematurfödda barn – effekt av musikintervention under hudnära kontakt i nyföddhetsperioden (”sjungande kenguru”-studie) 15000,00
Grassini Simone Greenbrain: A human-nature interaction framework for psychological and physical well-being 12000,00
Hakulinen Christian The interplay between anxiety and stress-related disorders with general medical conditions 20000,00
Hamal Manisha Bullying among Finnish adolescents and its impact in their physiological and psychological health 6 000,00
Harrasova Gulnara Body, mind and sexuality in eating disorders
10000,00
Hintsanen Mirka Compassion and Self-Compassion Buffering the Effects of Psychosocial Risks on Cardiovascular Problems: A 33-Years Long Prospective Birth Cohort Study 20000,00
Holm Suvi Psychophysiological reactions to violent videogames: investigating differences between player groups 6000,00
Holopainen Riikka Implementing biopsychosocial approach in management of low back pain 12000,00
Hovatta Iiris Myelin plasticity and blood cell gene expression signatures in social anxiety 30000,00
Huhtala Saija Moniaistisen luontointervention vaikuttavuus leikki-ikäisen lapsen verinäytteenottotilanteessa 13000,00
Hyvönen Sanni Äidin stressin, perheen elintapojen ja ympäristötekijöiden vaikutus lapsen infektioherkkyyteen. 12000,00
Jylhä Marja Oma arvio terveydestä - mitä se kuvaa ja miksi se ennustaa kuolleisuutta? 15000,00
Kajantie Eero Varhainen stressi ja kardiometabolinen ohjelmoituminen ennenaikaisesti syntyneillä 60000,00
Kalland Mirjam Families First: childhood experiences, spouse relationship, parental mentalizing and support among first-time parents. Impact on parenting, family health and child development. 20000,00
Kalso Eija Pain and bodily maps of emotions Smärta och kroppens kartor för emotioner 24000,00
Kärkkäinen Ulla Lihavuuden onnistunut ennaltaehkäisy ja hoito pitkällä aikavälillä 20000,00
Karlsson Linnea Välittääkö suolistomikrobiston metabolomi raskaudenaikaisen stressin ja inflammaation yhteyksiä varhaislapsuuden kehitykseen – FinnBrain Birth Cohort Study 20000,00
Karlsson Hasse Transgenerational Effects of Parental Early Life Stress on the Developing Child Brain and Mind – a New Psychosomatic Route 60000,00
Karppanen Anna-Kaisa Early life motor development, temperament and anhedonia as predictors of physical activity and sedentary time in midlife – Northern Finland Birth Cohort 1966 10000,00
Karukivi Max Aleksitymian ylisukupolviset yhteydet ja merkitys riippuvuuksien riskitekijänä 12000,00
Kilpivaara Outi Role of inherited genetics in development and care of acute leukemias 20000,00
Knittle Keegan Mind-body-behavior interactions in irritable bowel syndrome: Relationships between illness perceptions, avoidance behavior, symptoms and quality of life. 15000,00
Koivumaa-Honkanen Heli The relationships of subjective wellbeing, mental health and musculoskeletal diseases 15000,00
Kontro Mika Prospective clinical trial for determining factors predicting a response to the BCL2 inhibitor venetoclax and overcoming resistance with novel combinations in patients who have acute myeloid leukemia. 15000,00
Korja Riikka Lapsen kehitys ja mielenterveys syntymästä kouluikään varhaisen stressin kontekstissa 20000,00
Kortesluoma Susanna FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus: Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen stressinsäätelyjärjestelmään kehittyvissä aivoissa 18000,00
Koski Sari Stigma diabetesta sairastavilla suomalaisilla aikuisilla 8000,00
Kuula Liisa Stress continuity and sleep20000,00
Laitinen Kirsi Raskausajan elintavat lapsen kehityksen säätelijänä 20000,00
Lapinleimu Helena Ulkomailta Suomeen adoptoitujen lasten fyysinen ja psyykkinen terveys, FinAdo (Finnish Adoption -Study) 3 jatkotutkimus 15000,00
Lehto Ulla-Sisko Syöpään sairastuneiden sosiaaliset resurssit, hyvinvointi ja selviytyminen - sosiaalisen pääoman eri muotojen ja osatekijöiden merkitys syöpäpotilaiden hyvinvoinnissa ja selviytymisessä 25000,00
Lehto Eliisa Prospektiivisen muistin arviointi ja pienipainoisuuden sekä muiden syntymäaikaisten riskitekijöiden vaikutus prospektiivisen muistin toimintoihin aikuisuudessa 8000,00
Liira Helena Mikä on toimintakyvyn, oireiden ja elämänlaadun ennuste potilailla, joita on yliopistosairaalassa hoidettu toiminnallisen häiriön vuoksi 20000,00
Lukkarinen Minna FinnBrain Pediatrics —The development of chronic disorders by the age of 5 years 20000,00
Lund Riikka Kortisolialtistuksen vaikutus verisolujen epigeneettiseen säätelyyn 20000,00
Luoma Sini Multippelin myelooman hoito lääkkein ja kantasolujensiirrolla sekä immunologian vaikutus taudinkulkuun 12000,00
Mäkelä Tia Synnytyksessä traumatisoitumisen taustatekijät ja tunnistaminen 6000,00
Marttunen Mauri Stressi, psykosomaattinen oireilu ja mielenterveyden kehitys elämänkulussa - 16-vuotiaiden nuorten seurantatutkimus 22, 32, 42 ja 52 vuoden iässä 20000,00
Mikkonen Maiju Does poverty break one's heart? A life course study of early life poverty and health and wellbeing in old age
6000,00
Mustjoki Satu Aberrant clonal T cell proliferations in patients with hematopoietic stem cell transplantation Poikkeavat klonaaliset T-solut veren kantasolusiirron jälkeen 30000,00
Näsänen-Gilmore Pieta Early life stress and the development of lung function in adolescence and adulthood in two country context: Finland and Bangladesh 15000,00
Nolvi Saara Varhainen stressi, lapsen aivojen rakenteelliset ja toiminnalliset ominaisuudet ja itsesäätelytaitojen kehitys varhaislapsuudessa (DSN - Developing Self-Regulation & Neuroscience Project) 15000,00
Nordenswan Hanna-Kaisa The impact of mediation on adverse cardiac events and mortality in patients with severe heart desease: A randomised, controlled controlled trial 20000,00
Nummenmaa Lauri Neuromolecular and metabolic mechanisms of anorexia nervosa: A combined PET-MRI study 15000,00
Ollila Hanna Disrupted sleep and circadian rhythms as risk factor for cardiometabolic diseases 24000,00
Paunio Tiina Keholliset tunteet ja unen homeostaasi kroonisessa väsymyksessä
25000,00
Pesonen Anu-Katriina The Effects of Presleep Slow Breathing and Music Listening on Polysomnographic Sleep Measures – a randomized trial in individuals with high anxiety 20000,00
Ray Carola Sosioekonomisten-, psykososiaalisten- ja ympäristötekijöiden yhteys lapsiperheiden luontoliikuntaan ja lasten luontosuhteeseen 20000,00
Saarela Jan Collateral health in two ethnolinguistic groups: register-based evidence on partners’ mutual receipt of sickness allowance and disability pension in Finland 8000,00
Saarinen Aino Persoonallisuuden rakenteet sairastuvuuden yleisinä ja oirekohtaisina riskitekijöinä 20000,00
Sandboge Samuel Perinatal stress och senare kroppskonstitution: En jämförande studie av prematurt födda vuxna och deras i fulltid födda syskon 20000,00
Sarkanen Tomi Potilaslähtöiset tulosmittarit, toimintakyky, elämänlaatu ja resilienssi narkolepsiaa sairastavilla 15000,00
Schiavone Nella ADHD-oireiden kehittyminen lapsuudesta aikuisuuteen 20000,00
Sihvonen Aleksi Afasian kuntoutumisen ennustaminen ja edistäminen (Predicting and promoting aphasia recovery) 15000,00
Skogberg (os. Solovieva) Natalia Longitudinal trajectories for the association of exposures to psychosocial stress and poor mental wellbeing with cardiovascular outcomes among migrant origin populations in Finland. 20000,00
Sourander Leif Andre Tidigt, familjecentrerat ingripande i och förebyggande av barns psykosomatiska och mentala problem 50000,00
Stenlund Säde-Päivi Leder hälsosamma levnadsvanor till livstillfredsställelse, eller tvärtom? 13000,00
Sulkava Sonja Stressi, univaikeudet ja vuorotyö dementian riskitekijöinä 12000,00
Tapanainen Juha Coaching Lifestyle Intervention for Fertility (COLIFE) 25000,00
Tuomi Tiinamaija Stressin, depression ja unihäiriöiden yhteys metabolisen oireyhtymän ja diabeteksen kehittymiseen 20000,00
Tuulari Jetro Väestöneurotiedettä psyyken ja sooman rajapinnalla - varhainen lihavuus, aivot ja terveyden biomarkkerit - big data kohtaa huippumodernin aivojen verkostomallinnuksen 15000,00
Vääräsmäki Marja Mielenterveyden sukupolviset ja ylisukupolviset vaikutukset raskausdiabeteksen kehittymiseen, kulkuun ja mekanismeihin 20000,00
Väliaho Anniina Minikeskoset - Raskausviikoilla 22-24 syntyneiden pikkukeskosten toimintakyky ja elämänlaatu 12000,00
Valtonen Maarit Huippu-urheilijan infektioalttius ja sen mekanismit 5000,00
Veijola Juha Childhood traumatic experiences, temperament, metabolism and brain functions 20000,00
Viljakainen Heli Fin-HIT-undersökningens andra uppföljning: mental hälsa bland unga vuxna 20000,00


Steinerfonden, forskningsunderstöd 2020-2021

Arman Maria Litteraturöversikt av vetenskapligt utprövade behandlingsmetoder inom antroposofisk medicin för patienter med diagnos av långvarig smärta och stress 12000,00
Baars Erik Saluto-Hygiogenetic Evaluation of Patient-reported Outcome Group (S-HEAL) 20000,00
Beattie Marguerite How do youth take up mental health- and awareness-promoting practices and sustain them? Process evaluation of the Finnish cluster-randomized comparative effectiveness trial “Healthy Learning Mind” 8000,00
Boman Erika Vårdpersonals beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa (tidigare Vårdpersonals erfarenhet, kunskap och attityder att vårda äldre personer med psykisk ohälsa) 10000,00
Burunat Iballa Seeing the Music: Music Processing in the Congenitally Blind Brain 20000,00
Eriksson Johan Den personliga identiteten - psykoanalytiska teorier och kliniska konsekvenser 8000,00
Falkenberg Torkel Existentiell Genomik - Fas 4. Effekter av antroposofisk integrativ vård på patienter med kronisk smärta med avseende på livskvalitet, patienters upplevelser och genomstabilitet 40000,00
Gerber Sofi Att kunskapa om det levande - biodynamiska lantbrukares praxis 10000,00
Granstedt Artur Stallgödseln och dess användning för markens organiska substans och bindning av kol i biodynamiskt lantbruk 10000,00
Hallqvist Beatrice 2019 - fortsättningsprojekt Metallfärgljusterapi med Mangan Violett Glas -ett instrument inom metallfärgljusterapi- som komplementär behandling för patienter med mag-tarm-besvär 5000,00
Heikkinen Pyry Cooperative and individual excellence through shared music experience - Jaetun musiikkikokemuksen vaikutukset aivojen ja kehon toiminnallisiin rytmeihin, yhteenkuuluvuuden kokemukseen ja yhteistyöhön. 26000,00
Heino Matti Mechanisms of change in non-communicable diseases: Complexity science perspectives to personal behavioural medicine 15000,00
Hellman Matilda Agency and brain-based addiction 20000,00
Hök Nordberg Johanna Patient-reported outcomes and experiences in clinical trials of Anthroposophic care: An exploration of qualitative and quantitative data 15000,00
Holopainen Johanna ”Rintasyöpähoitojen jälkeen”- sairauteen liittyvät narraatiot ja niiden käsittely kirjoittamisen ryhmässä 13000,00
Jansson Anu Loneliness of older people in long-term care facilities 2500,00
Kallio Eeva Kaarina Viisastumisen monitasoinen tarkastelu - myöhemmän aikuisiän työbiografiat. ”Tee aina sitä, minkä elämäsi lopussa toivoisit tulleen tehdyksi” 12000,00
Kivikkokangas Sami Itseanalyyttisen funktion kehittyminen psykoanalyysissä 26000,00
Kröz Matthias Polysomnographically- and psychometrically recorded sleep in breast cancer patients with and without cancer-related fatigue and in a healthy, female control group 30000,00
Krüerke Daniel Influence of forest bathing on psycho-emotional stabilization and autonomous regulation in cardiac rehabilitation patients – a clinical trial (randomized crossover study) 30000,00
Lindholm Oskar Konceptet evidens i evidensbaserad medicin: en kritisk granskning. 2000,00
Loukola Ville Valve-elämän uhkaavien tilanteiden siirtyminen unisimulaatioihin ja niiden oppimisvaikutukset. 8000,00
Manninen Paavo Transferenssin käsite ja ilmeneminen kirjallisuudentutkimuksessa: väitöstutkimus lukijan ja kirjallisuuden välisen suhteen psykodynamiikasta 20000,00
Mustonen Katja Kehon ja mielen yhteyksiä rakentamassa: tutkimus kehollisesta työskentelystä nuorten psykiatrisessa fysioterapiassa 13000,00
Parviainen Jaana Kehotietoinen liikunta itsehoidossa ja kuntoutuksessa: Filosofinen tutkimus liikunnan psykofyysisestä käytöstä, hyödyistä ja vaikuttavuudesta potilaan toipumisessa (KELHO) 20000,00
Poikonen Hanna Brain and Body in Learning: EEG, Heartbeat and the Expertise in Embodiment and Abstract Cognition Aivot ja keho oppimisessa: EEG, sydämensyke sekä kehollisuuden ja abstraktin kognition taitajat 20000,00
Pöyhiä Reino Spiritualiteetti, arvokkuus, oireiden hoito ja elämän laatu erilaisissa palliatiivisessa hoidossa 20000,00
Rönne-Petersen Linn Långvarig smärta och själslig hälsa -studier med existentiell och molekylär ansats inom antroposofisk och konventionell vård -FAS 2 13000,00
Roos Eva Skärmtid och sömn bland småbarn, hur påverkas sambandet av datainsamlingsmetodik, skiljer sig sambandet till sömn för olika skärmenheter? 15000,00
Saarni Samuli Moraaliarvojen merkitys sukupuolen variaatioiden lääketieteellisten hoitojen rajoja etsittäessä. 12000,00
Saarto Tiina Solace - Syöpäpotilaiden läheisten elämänlaatu- ja terveystutkimus Solace – Quality of life and health of the caregivers of cancer patients 25000,00
Saxén Heikki Orgaanisen bioetiikan käytännön mahdollisuuksien tutkimus erityisesti mobiilisovellusten avulla 10000,00
Siltala Markku Vainajakokemukset osana surua ja tuonpuoleisen kuvina - väitöskirjatutkimuksen jatkotutkimus 10000,00
Slotte Åsa Boys Don´t Cry – Exposure, Anorexia, Sexual dysfunctions and the Overlooked Sides of Masculinity 10000,00
Terhune Devin Suggestibility as a contributing factor to the nocebo response 12000,00
Tolmunen Pirkko Kosketuksen merkitys vanhusten hoitotyössä - hoitajien ja vanhusten näkemykset 10000,00
Torppa Ritva MULAPAPU - Miten MUsiikki-interventio ja LAulu PArantavat kuulovammaisten lasten PUhekieltä 15000,00
Vaalamo Inka Trauman ruumiillisuudesta psykoterapiassa 3 000,00
Vahviala Pirjo SENIORIT JA WELLNESS-EURYTMIA -laadullinen ja aineistolähtöinen tutkimus liikunnan ja vuorovaikutuksesn merkityksestä palliatiivisen hoidon kontekstissa 13000,00
Vainio Seppo Impact of Biodynamic Farming on the Strawberries as Depicted Via Nutritional Nanovesicles - Mansikan Nano- ja Mikrorakkula Eksosomit Biodynaamisen Viljelyn Laatukriteerinä ja Ravinnon Elementtinä 20000,00
Volanen Salla-Maarit Terve Oppiva Mieli (TOM) –tutkimushanke tietoisuustaitojen vaikuttavuudesta oppilaiden ja opettajien mielenterveyteen sekä jalkauttamisesta peruskouluihimme. Aineiston analysointi ja raportointi. 15000,00
Vuolanto Pia Antroposofisen lääkinnän terapeuttien suhde tietoon ja näyttöön perustuvaan lääketieteeseen 20000,00
Wode Kathrin Complement of subcutaneous mistletoe extract to standard treatment in palliative pancreatic cancer care: a double-blind, randomized placebo controlled clinical trial (MISTRAL) - FAS 3 30000,00

Steinerfondens fortbildnings- och projektstipendier 2020-2021

Ahtiainen Helena 730,00
Alfa Omega Raseborg rf
5000,00
Alfthan Nina 500,00
Antroposofisen lääketieteen yhdistys r.y.
20000,00
Axxell Utbildning Ab
13200,00
Biodynaaminen yhdistys - Biodynamiska föreningen ry
20000,00
Biodynamiska Föreningen i Finland r.f.
4000,00
Brummer Anna 2500,00
Eklund Minna 900,00
Federer-Rahkonen Claire 900,00
Gull Martin 700,00
Hake Raili 900,00
Heino Heidi 1000,00
Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry
60000,00
Hertell Liisa 2000,00
Herttuainen Janna 6000,00
Huhtinen Riitta-Maija 1200,00
Hök Nordberg Johanna 27500,00
Ifill Oliver 900,00
Isola Taina 800,00
Järnefelt-Rauanheimo Mika 1400,00
Järnefelt-Rauanheimo Tiina 1400,00
Kanniainen Irmeli 10000,00
Kapiainen Eija 800,00
Karkia Tuula 900,00
Keltti Kirsi 900,00
Koskinen Minna 1000,00
Kovero Solja 900,00
Kreivi Rita 900,00
Kreivi Rita 800,00
Kuorikoski Sorja 3000,00
Kurppa Reijo 900,00
Laakko Jessica 900,00
Lankinen-Antenen Pirkko Liisa 800,00
Laulaja Tiina 900,00
Lehtonen Anja 900,00
Leikas-Mieho Päivi 1500,00
Lemponen Pirita 1400,00
Mahal Katja 1000,00
Marjatta-koulu
7000,00
Marjatta-koulun oppimisen tuen ryhmä
13000,00
Murto Henri 8000,00
Myllyniemi Eeva-Maija 900,00
Männistö Anne 900,00
Niinivirta Markku 5000,00
Niskanen Riitta 800,00
Nordling Matti 900,00
Okkonen Pentti 900,00
Okkonen Pirkko 1000,00
Oksman Auli Marjaana 800,00
Oksman Mari 2000,00
Osuuskunta Ciris
3000,00
Paananen Tertta 800,00
Pakkanen Airi 900,00
Puustinen Raimo 2500,00
Rahijärvi Kristo 1000,00
Ranto Heini 900,00
Ranto Heini 1000,00
Rautalin-Långström Katja 6000,00
Reinhard Veera 900,00
Reinikka Päivi 750,00
Riipinen Nina 800,00
Ristolainen Tiina 900,00
Ristola-yhteisö
2770,00
Romppanen Mikko 800,00
Ruusu-Risti ry
20000,00
Ryti Helena 2500,00
Rännäri Susann 900,00
Saarnio Pirkko 800,00
Sarekoski Tuulikki Maria 800,00
Sarekoski Tuulikki Maria 2400,00
Silvan-Egholm Riitta 800,00
Snellman-korkeakoulu
20000,00
Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry.
40000,00
Soljama Helena 800,00
Somero Anne-Marie 900,00
Somero Anne-Marie 900,00
Sonninen Jussi 2500,00
Sotala Soile 800,00
Soukkanen Minna 2500,00
Steiner-konstseminariet
4000,00
Suhonen Sanna 1000,00
Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys SALLY ry
6000,00
Suomen Neuropsykiatrinen Yhdistys
10000,00
Svensk Förening för Antroposofisk Medicin och Terapi SAMT
5000,00
Sylvia-koti yhdistys ry
3700,00
Tarvainen Anna-Liisa 3400,00
Teckenberg-Jansson Pia 900,00
Tiitta Leena 900,00
Tolmunen Pirkko 900,00
Torkko-Laaksonen Maija 900,00
Tuovinen Hannu 500,00
Tuovinen Jaana 500,00
Tuovinen Hannu 10000,00
Ulkuniemi Sirpa 1000,00
Understödsföreningen för Rudolf Steinerskolan i Helsingfors
60000,00
Vahviala Pirjo 900,00
Vainionpää Kaisa 800,00
Vallius Outi 800,00
Vanhustyöyhdistys Sofia ry
8000,00
Wennström Rainer 2000,00
Wetterhoff Sophie 800,00
Wihuri Redmond Maarit 800,00
Wirsching Elizabeth 13000,00
Vuori Maarit 4000,00
Zimmermann Peter 3000,00
Zimmermann Seija 2000,00