Ulla Karkkainen

Ulla Kärkkäinen

Ulla Kärkkäinen är filosofie doktor från Helsingfors universitet; hon disputerade 2019. Till sin grundutbildning är hon näringsterapeut. Hennes specialintresse är övergripande och tvärvetenskaplig forskning i frågor kring viktkontroll, beteende kring ätande och psykisk hälsa. I frågor som dessa är det särskilt viktigt att kunna hantera stora helheter och förstå människan och hennes beteende på ett djupare plan – annars är det svårt att förebygga och behandla fetma framgångsrikt. Därför har Kärkkäinen vid sidan av sin forskning och sitt kundarbete också läst sig till kognitiv korttidsterapeut och studerar för närvarande dessutom till psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi för barn och unga.

I sin doktorsavhandling observerade Kärkkäinen att endast en klar minoritet av unga vuxna var framgångsrika i sin långsiktiga viktkontroll och att den gemensamma nämnaren för dem, såväl kvinnor som män, var att de uttryckligen inte hade bantat. För många tycktes varken normalvikt eller ens tillfredsställelse med den egna vikten vara tillräckligt; de försökte likafullt banta. En majoritet av de normalviktiga unga vuxna ville med andra ord väga mindre, och rentav 23 procent av de unga kvinnor som var nöjda med sin vikt uppgav att de hade bantat. Det är bekymrande, eftersom forskningen visar att risken för att gå upp i vikt växer särskilt för normalviktiga bantare, berättar Kärkkäinen.

Trots att fetma är ett enormt folkhälsoproblem har det gjorts endast få aktuella långtidsundersökningar på befolkningsnivå som beaktar dels både det fysiska och det psykiska välmåendet, dels trygg bantning och primär viktkontroll (dvs. viktkontroll före bantning) bland unga vuxna.

I sin post doc-forskning studerar Kärkkäinen i stället framgångsrik prevention och behandling av fetma på lång sikt. Under stipendiattiden fokuserar hon särskilt på att med stöd av omfattande befolkningsdata undersöka vilka faktorer som på sikt förklarar trygg bantning och primär viktkontroll.

Konkurrensen om stipendierna har hårdnat, och det är ofta svårt att få tillräcklig finansiering. Det här stipendiet är oerhört viktigt för att Kärkkäinen ska kunna fortsätta sitt forskningsarbete vid sidan om kundarbetet och den psykoterapeutiska utbildningen, utan vilka det hade varit omöjligt att få en tillräcklig bred och djup kunskap om alla de faktorer som påverkar viktkontroll, bantning, ätbeteende och kroppsuppfattning. Forskningsstipendiet från stiftelsen är därför särskilt värdefullt i det här skedet av forskarkarriären.