Tiina Paunio 1

Tiina Paunio

Tiina Paunio är professor i psykiatri (HU) och forskarprofessor (Institutet för hälsa och välfärd). Hennes intresse för sömnforskning vaknade i början av 2000-talet då hon träffade sömnforskaren Tarja Stenberg. Gyllenbergs stiftelse ordnade år 2009 symposiet ”The many aspects of sleep” i samarbete med Tarja Stenberg. Symposiet var stimulerande och gav en möjlighet för forskare att knyta nya kontakter. Blotta symposiet inspirerade veterligen en av deltagarna att göra en avhandling.

Tiina Paunios forskargrupp beviljades åren 2012 och 2014 stipendium för forskningen ”Sömnens betydelse för barnets kognitiva, sociala och emotionella utveckling”. Med stipendiestödet samlades forskningskohorten CHILD-SLEEP som sammanställdes till en funktionell databas för kommande sömnforskning. Materialets analysering fortgår och en ny forskargeneration gör som bäst en 5-års uppföljning med laboratorietest och psykologiska metoder. ”CHILD-SLEEP är också internationellt ett betydande forskningsprojekt som redan i detta nu gett upphov till tre forskningar och tiotals publikationer. I Finland forskas mycket kring detta ämne för vi har bra kohorter, en hög kunskapsnivå och ett bra forskarnätverk”, konstaterade Tiina Paunio.