Maria Arman

Maria Arman

Jag har en lång relation med Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och fick mitt första stipendium under min doktorandtid år 2000. Mina upprepade och även beviljade ansökningar sedan dess är relaterat till min långa period av vårdvetenskaplig forskning i den antroposofiska läkekonsten vid kliniken Vidarkliniken i Järna, Sverige.

Jag tog magisterexamen på ett projekt i antroposofisk vård vid Linköpings Universitet 1998 och kunde sedan fortsätta studierna som forskarstuderande vid Åbo Akademi, institutionen för vårdvetenskap i Vasa 1999-2003. År 2003 avlade jag min doktorsexamen i hälsovetenskap med inriktning vårdvetenskap med en avhandling titulerad: ”Lidande och existens i patientens värld – kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer”. Den legendariska professorn i vårdvetenskap Katie Eriksson var min huvudhandledare och jag fick vid Åbo Akademi en god akademisk skolning som jag haft glädje av i min akademiska karriär.

Sedan 2005 är jag heltidsanställd vid Karolinska Institutet (KI) i Stockholm, Institutionen för neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för omvårdnad som lektor och docent i vårdvetenskap.

Vid Karolinska Institutet har jag sedan dess haft nära forskningssamarbete med Torkel Falkenberg och ingått i forskargruppen ”Integrativ vård” med ett flertal aktiva forskare och i olika samarbeten.
I forskningen som jag fortsatt vid Vidarkliniken har jag varit ledare av projekt om patienters upplevelser av vården, utvärderingar av patienters nöjdhet med vården samt beskrivningar av vården och den antroposofiska vårdkulturen i ett antal vetenskapliga publikationer. Som ett resultat av många kvalitativa projekt med patientintervjuer har vi även utarbetat ett nytt mätinstrument som idag benämns Hälsa-lidande-skalan.

Under åren har jag handlett magisterstuderande och doktorander som gjort arbeten i den antroposofiska vårdmiljön och stipendiet från år 2020 syftar till ett arbete där jag tillsammans med doktoranden Linn Rönne-Petersen vid Karolinska Institutet är i färd med att uppdatera och sammanställa den aktuella internationella forskningen i antroposofisk vårdkontext till en review-artikel.

Med förvåning och sorg har vi fått bevittna hur det antroposofiska sjukhuset Vidarkliniken i Järna drabbades av politiska beslut som ströp ekonomin för kliniken till den grad att Vidarkliniken 2019 tvingades stänga sin verksamhet och försattes i konkurs.