Eva Roos

Eva Roos

Jag är gruppledare på Folkhälsans forskningscentrum och har haft där en egen forskningsgrupp i över 15 år. Jag har en doktorsgrad och docentur i näringslära vid Helsingfors universitet, men min forskning har varit mycket bredare än det. Jag skulle främst kalla mig en folkhälsoforskare som har fokuserat min forskning på levnadsvanor och hur den sociala och fysiska miljön påverkar dem och på ojämlikhet i hälsa. Ända sedan mina doktorsstudier i näringslära har jag haft som mål att undersöka hur miljön vi lever i påverkar våra levnadsvanor. Jag har egentligen varit mera intresserad av de val som vi gör ofta helt omedvetet på grund av den fysiska och sociala miljö vi vistas i, t.ex. val som vi långt gör utgående från rådande normer, attityder, vad som är tillgängligt och i vilken mån vår socioekonomiska status möjliggör valet.

Som bäst leder jag DAGIS (www.dagis.fi) konsortiet som består av tre forskningsgrupper, gruppen jag leder tillsammans med Carola Ray på Folkhälsans forskningscentrum och två grupper på Helsingfors universitet som leds av Maijaliisa Erkkola och Nina Sajaniemi. Vårt mål i DAGIS-projektet har varit att minska på socioekonomiska skillnader i viktrelaterade levnadsvanor bland barn i daghemsåldern. Vi har fokuserat på orörligt beteende, såsom t.ex. skärmtid, fysisk aktivitet och konsumtion av sockerrika livsmedel och frukt och grönsaker. Vi har undersökt hur den sociala och fysiska miljön i hemmet och på daghemmet har samband till levnadsvanorna och vilken mån de eventuellt förklarar socioekonomiska skillnader i dem Ett av målen har också varit att se på barnens stress, självregleringsförmåga och sömn och på vilket sätt de har samband till såväl socioekonomisk status som till levnadsvanor och vikt. Här har främst Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses forskningsbidrag kommit in. Delvis med hjälp av dessa forskningsmedel har vi undersökt samband mellan olika stressfaktorer och skärmtid.

Nyligen publicerade vi inom gruppen resultat som visade att barn med högre kronisk stress, mätt med hjälp av hårprov, hade samband till ohälsosammare kostvanor. Vi väntar också på att snart få publicera intressanta resultat gällande sambandet mellan skärmtid och sömn bland barn i daghemsåldern. Mycket skärmtid har blivit ett allt vanligare problem bland barnen och det kan påverka både barnens övriga levnadsvanor, såsom sömn och fysisk aktivitet. Sömnens och dygnsrytmens betydelse för småbarnens välbefinnande finns det ännu rätt lite forskning. Med nuvarande bidrag från Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse vill vi bearbeta accelerometer data, som har samlats in för att mäta fysisk aktivitet, till att också ge ett objektivt mått på sömnens längd. Därefter planerar vi undersöka sambandet mellan skärmtid och objektivt mätt sömnlängd. Planer finns också att se på samband mellan sömn och kostintag och barnens fysiska aktivitet.

Att ha en balans mellan jobb, familj och fritid har alltid varit viktigt för mig. De senaste åren har jag sökt efter nya utmaningar och har bl.a. utbildat mig till naturfotograf. Att gå med kameran i naturen har varit ett bra sätt att varva ner efter jobbet. I min forskningsgrupp har vi de senaste åren inlett studier där vi ser på naturens betydelse för vårt välbefinnande och hälsa. Carola Ray i min grupp har fått Signe och Ane Gyllenberg stiftelsens bidrag för att forska om barns naturvistelser och förhållande till naturen. Vi är tacksamma på de många sätt som Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har stött forskningen inom min forskningsgrupp.

Eva Roos, docent gruppledare, Folkhälsans forskningscentrum