Anne-Marie Somero

somero-233x300.jpg#asset:349Diplomeurytmist – diplomläkeeurytmist – M.A. eurhythmytherapy

Vad ledde dig till ditt yrkesval att bli eurytmist?

Min sommarpraktik i Schweiz förbyttes av en lycklig slump till vårdarbete vid Ita Wegman-kliniken. Strax före hemresan besökte jag Goetheanum. Redan själva byggnaden gjorde stort intryck på mig. Mitt intresse för eurytmi vaknade omedelbart då jag där fick se en eurytmiföreställning. Jag beslöt mig för att söka mig till Wien för att studera till eurytmilärare och vid sidan av det till eurytmiterapeut.

Hur utövar du eurytmi i dag?

Jag arbetar vid Elias-skolan som eurytmiterapeut i samarbete med den antroposofiska skolläkaren. Jag är en av grundarna för den yrkesinriktade eurytmiutbildningen och är också verksam som eurytmilärare. Eurytmiutbildningen sker som en sidoenhet vid Snellman-högskolan och leder till eurytmilärarexamen, varefter man utomlands kan vidareutbilda sig till eurytmiterapeut. Vid Steinerskolorna är eurytmi ett undervisningsämne genom hela skoltiden. Man har konstaterat att eurytmi har en harmoniserande och stärkande verkan på barnen. Den hjälper barn som har koncentrationssvårigheter, lugnar barnet och stöder jagets utveckling. Eurytmiterapi ger jag endast åt barn som kommer på remiss från en läkare.

Eurytmi är en konstform där man gestaltar toner och tal i form av rörelse. Varje bokstavsljud, ton och intervall har sin symboliska gest. Man kan genom eurytmins rörelser uttrycka talad text, diktuppläsning eller instrumental musik. I rörelserna och orden talar själen, eurytmi kan sägas vara själens språk. I uppvisningar förstärker man budskapet och stämningen ytterligare med färgerna på dräkter, slöjor och belysningen.

Vad har hänt inom vårdeurytmin under de senaste åren?

Fram till år 2010 talade man om läkeeurytmi. Därefter myntades den mera internationella benämningen eurytmiterapi. Eurytmiterapi är en rörelseterapi där man hjälper patienten att hitta sin inre balans. Utomlands finns flera kliniker där vården bygger på antroposofiska läketerapier. Eurytmiterapin är en viktig del inom den antroposofiska medicinen och används som botemedel både vid akuta och kroniska sjukdomar. Den främjar hälsan profylaktiskt och tillämpas också vid rehabilitering efter svåra sjukdomar. Rudolf Steiner var övertygad om att man kan bota sjukdomar med eurytmi och utvecklade läkeeurytmin för att ordineras av läkare som medicin. Eurytmiterapi finns att tillgå vid de flesta Steinerskolor i Finland, vid läkepedagogiska skolor och vårdhem samt på privatmottagningar.

Nuförtiden kan man avlägga magistersgrad i eurytmiterapi. Tack vare fortbildningsstipendier från Gyllenbergs stiftelse har jag år 2010 avlagt denna examen vid Alanus University of Arts and Social sciences. Man får årligen nya forskningsresultat som visar hurudan verkan eurytmiterapin har vid vården av olika sjukdomar. Vid Goetheanum ordnas år 2016 för andra gången världsomfattande eurytmiterapidagar där också finska eurytmiterapeuter undervisar och uppträder.

Vad gör föreningen SET?

Eurytmiterapeuternas yrkesförening, Suomen eurytmiaterapeutit ry, grundades på hösten 2011 (www.eurytmiaterapia.fi ). Den har drygt 20 medlemmar, dvs. nästan alla eurytmiterapeuter har anslutit sig. Föreningens samtliga medlemmar uppfyller AnthroMed kraven och har den yrkeskunskap som Goetheanum förutsätter. Man kan anhålla om AnthroMed-status endast genom yrkesföreningen. Föreningen upprätthåller medlemskårens yrkeskunskap genom att kontinuerligt ordna fortbildningar och föreläsningar. Gyllenbergs stiftelse har stött denna verksamhet. Föreningen är medlem i den internationella organisationen för bildkonst- och eurytmiterapeuter (International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies) och samarbetar med organisationen Eurythmy Therapy Forum (http://www.heileurythmie-medsektion.net)