Redovisning av stipendier

Varje beviljat stipendium bör elektroniskt redovisas till stiftelsen.
Nytt stipendium utbetalas inte om redovisning av det föregående
stipendiet uteblivit.

Forskningsstipendier som beviljats för perioden 2020-2021 bör redovisas 15.12.2021. Forskningstiden kan förlängas med två år varefter redovisning bör inlämnas senast 31.3.2024.

Fortbildnings- och projektstipendier skall redovisas så snart som
möjligt efter att projektet slutförts, dock senast 15.12.2021 om man
söker nytt stipendium i januari 2022. I annat fall bör redovisning lämnas in senast 31.12.2022.

Hela redovisningsprocessen sker elektroniskt.

Om stipendiet inte använts för det ansökta ändamålet kan stipendiet återkrävas.

Klicka här för att logga in och redovisa