Redovisning av stipendier

Varje beviljat stipendium bör elektroniskt redovisas till stiftelsen.
Nytt stipendium utbetalas inte om redovisning av det föregående
stipendiet uteblivit. Den ansökande förbinder sig med sin namnteckning i
ansökningsblanketten att elektroniskt inlämna redovisning av mottaget
stipendium.

Forskningsstipendier som beviljats för perioden 2018-2019 bör redovisas 15.12.2019. Forskningstiden kan förlängas med två år varefter redovisning bör inlämnas senast 31.3.2022.

Fortbildnings- och projektstipendier skall redovisas så snart som
möjligt efter att projektet slutförts, dock senast 15.12.2019 om man
söker nytt stipendium i januari 2020. Redovisning bör lämnas in senast
31.3.2020

Från och med 2014 bör redovisningar göras både elektroniskt och inlämnas som undertecknad pappersutskrift. Logga in med samma användarnamn och lösenord ni använde vid ansökan av stipendium. Välj antingen redovisning för forskningsstipendium eller redovisning för fortbildnings- och projektstipendium. Välj också vilket stipendium ni redovisar. Sänd den elektroniskt och ta därefter en pappersutskrift av densamma.

Med pappersutskriften får sändas bilagor såsom forskningsresultat och särtryck. Med redovisningar av understöd för fortbildning och projekt bör bifogas kursintyg eller till projektet anknytande dokumentation. Inga kvitton bifogas. Sänd redovisningen till Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Georgsgatan 4 A 5, 00120 Helsingfors.

Om stipendiet inte använts för det ansökta ändamålet kan stipendiet återkrävas.

Klicka här för att komma till redovisningsblanketten